Vedtægter

Opdateret den 24-04-2019
Vedtægter for Islandshesteklubben Ganti

Vedtægternes hovedpunkter:

l. Klubbens navn og hjemsted.
2. Klubbens formål
3. Medlemskab af organisationer.
4. Optagelse af medlemmer.
5. Kontingent.
6. Udmeldelse, udelukkelse af medlemmer
7. Ordinær generalforsamling.
8. Dagsorden.
9. Ekstraordinær generalforsamling.
10. Generalforsamlingens ledelse.
11. Valg af bestyrelse.
12. Bestyrelsens konstituering.
13. Regnskab.
14. Revision.
15. Vedtægtsændringer
16. Klubbens opløsning .
_________________

l. Klubbens navn og hjemsted
lslandshesteklubben GANTI. Hjemmehørende i Silkeborg Kommune.

2. Klubbens formål
Klubbens formål er at udbrede muligheden for et mere aktivt liv og styrke sammenholdet mellem folk med interesse for den islandske hest. Dette være sig gennem konkurrencer, turridning og andet samvær, som fremmer interessen for den islandske hest og et fritidsliv med mere bevægelse og aktivitet for den enkelte.

3. Medlemskab af organisationer
Islandshesteklubben GANTI er tilsluttet Dansk lslandshesteforening, og er forpligtet til at rette sig efter DI’s love, reglementer og bestemmelser.

4. Optagelse af medlemmer
Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge.

5. Kontingent
Klubbens kontingent fastsattes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt, forud for alle medlemmer

6. Udmeldelse, udelukkelse af medlemmer
Til gyldig udmeldelse kræves henvendelse til kassereren.
Medlemmer ophører med at være medlem ved 3 måneders restance.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Eksklusionen skal vedtages på generalforsamlingen ved indstilling af 2/3 af bestyrelsen og vedtages af 2/3 af generalforsamlingen.

7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter
foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned
og indkaldes med mindst 3 ugers varsel på klubbens hjemmeside og
ved udsendelse af mail.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse,
skal være bestyrelsen i hænde senest den første hverdag i januar måned
i det pågældende år. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Rettidigt indkomne forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal
offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan ved indkaldelse til den ordinære generalforsamling
angive en alternativ dato for afholdelse såfremt, aflysning af den
ordinære generalforsamling finder sted pga. force majeure.
Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem de sidste
3 måneder før generalforsamlingen, som er fyldt 14 år, og som ikke er i
kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

8. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal altid omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af formand på lige år.

7. Valg af kasserer på ulige år.

8. Valg af øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 1 medlem på ulige år og 2 medlemmer på lige år.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for 1 år.

10. Valg af 2 revisorer og l revisorsuppleant. Revisorer vælges for 1 år.

11. Eventuelt

9. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog pkt. 15 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog, hvis 30% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal afstemning og valg foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om, det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsen og udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelserne i pkt. 7.

11. Bestyrelsen – valg
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
De beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem. Medlemmerne til bestyrelsen vælges, for 2 år af gangen med 3 på lige år, og 2 på ulige år, af den ordinære generalforsamling. Formand og kasserer vælges ved særlig afstemning. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af klubben, der er fyldt 18 år. Desuden kan der vælges
et 6. medlem til bestyrelsen, som er under 18 år. Dette medlem kan ikke tegne klubben, og kan ikke besætte kasserer- eller formands-posten.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Ved afstemninger til bestyrelsesposterne bruges kvalitetsmetoden.
Ved tvivl om afstemningsproceduren bruges DI´s relevante vedtægter.

12. Konstituering – tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden l4 dage efter general-forsamlingen på et bestyrelsesmøde, med en næstformand og en sekretær.

Det er bestyrelsens pligt at nedsætte relevante udvalg. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halv-delen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand er til stede.

l formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes ved formanden eller – i dennes fravær – af næstformandens underskrift.
Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af
lån/gældsætning af foreningen, ved generalforsamlingen.

13. Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den l. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 3l. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres på generalforsamlingen.

Regnskabet skal være underskreven af den samlede bestyrelse.

14. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen
2 kritiske revisorer og revisorsuppleant jf. pkt., 8.

Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status skal forsynes med en påteg-ning, Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

15. Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

16. Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens oplysning kan kun tages på en, i det øjemed, særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutnings dygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes
til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte
stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til lslandshestesportens fremme.

Revideret februar 2016